Soroptimistien arvot työelämässä

Miten työni palvelee soroptimistien päämääriä?

SI Hämeenlinnan klubikokouksen keskustelu tavoitteellisesta toiminnasta ja toimintatavoista synnytti ajatuksen oman työuran yhteydestä soroptimistien päämääriin, eli miten omassa työssä on vienyt eteenpäin naisten asemaa ja hyvinvointia, tasa-arvoa, eettisyyttä, auttamista, ystävyyttä, henkistä ja fyysistä tukemista sekä toisen kunnioittamista, ekologisuutta ja opiskeluun kannustamista.  Niinpä klubilaisista seitsemän jäsentä kokosi lyhyet esitykset omasta työstään ja niistä päätettiin laatia yhteenveto. Esitysten pohjalta osa-alueet muodostuivat seuraavien otsikoiden alle: ihmisoikeudet, naisen asema, tasa-arvo, eettisyys, ekologisuus, yhteenkuuluvuus ja ystävyys. Joku osa-alue kuului merkitykseltään enemmän kuin yhden otsikon alle, mikä ilmenee grafiikasta.

Ihmisoikeudet: tärkeinä pidetyt ihmisoikeudet nousivat selvästi esille. Niistä mainittiin ihmisarvon loukkaamattomuus, toisen kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus sekä osallisuus. Koulukiusaaminen on esillä aika ajoin ikävänä toimintana, jonka ehkäisemiseen moni opetusalalla on työskennellyt. Yksilön voimaannuttaminen luo perustan nauttia yhdessäolosta muiden kanssa sekä ylipäänsä elämästään. Eräs klubilaisista oli kuurojen ja kuurosokeiden avustajana tuoden esille parhaan puolen siitä, kuinka jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen ihmisarvo.

Naisen asema: vaikka maassamme on naisen asema verrattain hyvä, siihen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota ja parannettava kaikin keinoin. Kirjoituksissa tuli vahvasti esille naisen asema erilaisissa työpaikoissa, mm. työpaikoissa, jotka olivat miesvaltaisia, joissa tarvittiin fyysistä voimaa tai joissa päätäntävalta oli miehillä. Tällöin naisten tekemät ideat, innovaatiot ja uudistukset jäivät taka-alalle, ellei joku mies myöhemmin saanut samoja ajatuksia. Naisen etenemisen tukeminen ja kannustaminen työurallaan, työtehtävässä tukemisen saaminen työtovereilta ja esihenkilöltä mutta myös naisen tukeminen esihenkilönä todettiin olevan ratkaisevia työviihtyvyyden ja naisen aseman parantamisen keinoja.

Tasa-arvo: koulutuksen parissa työskentelevien ja muussa työelämässä olevien keskeisiä asioita oli tasa-arvon toteutuminen. Yksi kasvatuksen tärkeistä tavoitteista oli opettaa tasa-arvon merkitys sosiaalisessa yhteisössä sekä huolehtia tasa-arvon toteutumisesta niin, että tasapuolisuus toteutuu arjessa.  Palkkaus ja uralla etenemisen mahdollisuus kaikille todettiin olevan konkreettisia asioita tasa-arvon toteutumisessa, mikä edellyttää samanarvoista kohtelua kaikkien kohdalla.

Eettisyys: eettisyyden, joka ilmenee arkielämässä moraalisena harkintana, ilmoittivat monet kuuluvan vahvasti toimenkuvaansa. Koulukiusaamisen ehkäisemisessä on pyritty siihen, että jokainen ymmärtäisi mikä on oikein ja mikä väärin. Vammaisten henkisessä ja fyysisessä auttamisessa nousi esille yksilön tuntema moraalinen vastuu toisesta henkilöstä mutta myös tiedostaminen oikein tekemisen ylevyydestä. Eräs klubilainen on työllistänyt ja kouluttanut maahanmuuttajia, viimeksi ukrainalaisia, saaden samalla itse tutustua erilaisiin kulttuureihin ja viedä eteenpäin edellä mainittujen tasa-arvon ja toisen kunnioittamisen merkitystä.

Ekologisuus: koulussa ekologisuuteen kiinnitettiin huomiota veden ja materiaalin säästämiseen kuten myös läpäisevänä periaatteena opiskeltavissa asioissa. Ekologisuus, taloudellisuus, luonnon monimuotoisuuden hyödyntäminen luontoa kunnioittaen ja säästäen on tuonut tietoisuutta laajemmalle yhteisölle mukaan lukien myös ulkomaalaisten maahanmuuttajien, kuten irakilaisten, iranilaisten, turkkilaisten, somalien ja ukrainalaisten keskuuteen. Todettiin, että jokaisen oma toiminta toimii myös mallina.

Yhteenkuuluvuus, ystävyys: ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja toisen ihmisen kunnioittaminen luovat terveen perustan yhteenkuuluvuudelle ja ystävyydelle. Nämä ilmenivät hyvinä arkipäivän tekoina ja tunteina kuten empaattisuutena, toisen auttamisena, kannustamisena, tukemisena, ymmärtämisenä ja erilaisuuden hyväksymisenä. Yhteisöllisyys on yksilölle voimavara, yhdessä olemme enemmän, yhdessä saavutamme enemmän ja yhdessä meillä on hauskempaa, ovat fraaseja, joiden muistaminen ja toteuttaminen on kullanarvoista kaikissa yhteisöissä.

 

Työelämän tarkastelu soroptimistien päämäärien näkökulmasta antoi myönteistä kuvaa siitä, kuinka ihmiset työssään toteuttavat omalta osaltaan ihmiskunnan tärkeitä tavoitteita. Grafiikasta huomataan että, eniten mainintoja on yhteenkuuluvaisuuden ja ystävyyden kohdalla. Se lieneekin lopputulos monen muun päämäärän toteutumisesta. Toiseksi eniten työtehtävissä nousi tasa-arvo, sen edistäminen ja vaaliminen. Tasa-arvon toteutuminen, niin työtehtävien, uran etenemisen ja palkkauksen osalta, lienee suurimpia tekijöitä työviihtyvyydelle.  Tasa-arvo sisältänee myös usein naisten aseman tarkastelun, sillä useimmiten naiset jäävät altavastaajiksi tasa-arvokysymyksissä. Ihmisoikeudet, jotka käsitteeltään on varsin laaja alue ja toimivat yläkäsitteenä yksilön kunnioittamiselle, tasa-arvoiselle kohtelulle, yhdenvertaisuudelle, voimaannuttamiselle sekä osallisuudelle, mainittiin kolmanneksi eniten esiin tulevana työelämän yhteytenä soroptimistien päämääriin. Eettisyys, joka arkielämässä usein esiintyy moraalisena harkintana, kuten hyvän ja pahan erottaminen, oli vahvasti esille kasvatustyötä tekevien arjessa. Joillekin klubilaisille ekologisuus oli työtehtävän tärkeä osa. Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä ekologisuudella on tätä huomattavampi rooli. Lopuksi uskaltanee todeta, että suuremmalla osalla työssä olevista on jonkinlainen tavoitteellinen yhteys soroptimistien päämääriin, mikä antaa uskoa ihmisten hyvyyteen ja parempaan tulevaisuuteen.

Singa Polvi

Presidentti, SI Hämeenlinnan ry, 2023